BT
*** 108.92
Dmitriy Demko16
Nachbarschaft 88.93
Dmitriy Demko13
BT
*** 84.69
Dmitriy Demko16
BT
*** 83.05
Dmitriy Demko
BT
tumannoutrennyaya 79.00
Dmitriy Demko
Autumn Sun 75.24
Dmitriy Demko12
*** 73.63
Dmitriy Demko
*2* 70.86
Dmitriy Demko
BT
Wollige Nebel 69.09
Dmitriy Demko2
*** 68.69
Dmitriy Demko18
*** 67.96
Dmitriy Demko8
Haus der untergehenden Sonne 67.78
Dmitriy Demko10
adliga 67.36
Dmitriy Demko13
*** 66.57
Dmitriy Demko
BT
*** 66.31
Dmitriy Demko11
Ich ging allein 65.65
Dmitriy Demko
*** 65.20
Dmitriy Demko7
BT
*** 62.88
Dmitriy Demko
BT
*** 61.72
Dmitriy Demko11
*** 60.95
Dmitriy Demko16
*** 60.16
Dmitriy Demko
*** 59.14
Dmitriy Demko
*** 56.92
Dmitriy Demko10
BT
*** 56.52
Dmitriy Demko9
BT
*** 55.45
Dmitriy Demko
*** 55.42
Dmitriy Demko
*** 55.41
Dmitriy Demko13
*** 55.11
Dmitriy Demko15
*** 53.59
Dmitriy Demko14
*** 53.07
Dmitriy Demko
*** 52.99
Dmitriy Demko
*** 52.62
Dmitriy Demko
*** 52.42
Dmitriy Demko9
*** 52.07
Dmitriy Demko1
*** 51.83
Dmitriy Demko
*** 50.14
Dmitriy Demko
 
 
***
Diskussion