BT
*** 53.83
sars
following the autumn path... 40.26
sars8
scarlet... 33.06
sars
BT
*** 29.49
sars
*** 28.44
sars
rosebay... 27.88
sars
blues... 26.00
sars8
just a football... 25.09
sars
orange... 21.38
sars
*** 19.56
sars2
(dreamer...) 16.77
sars
*** 13.60
sars
(biscuit...) 12.66
sars
*** 12.09
sars
for you... 11.46
sars
*** 10.30
sars
*** 9.85
sars
*** 9.81
sars
*** 9.81
sars
*** 9.47
sars
Frühlingserwachen 9.40
sars1
*** 9.29
sars
*** 9.07
sars
(my_little_dog...) 8.55
sars
*** 8.52
sars
*** 8.20
sars
I'll show you my world 8.03
sars
*** 7.53
sars
(fish...) 7.17
sars
*** 6.58
sars
when the spring revives... 5.52
sars
(my valentine...) 3.04
sars
 
 
***
Diskussion