BT
*** 112.57
Nikolai Semyonov2
Auf dem Feld 82.56
Nikolai Semyonov6
**^** 72.21
Nikolai Semyonov2
BT
Geometrie 65.22
Nikolai Semyonov
Herbst-Traum 55.22
Nikolai Semyonov5
BT
Auge in Auge 54.14
Nikolai Semyonov1
Patterns 50.06
Nikolai Semyonov2
Transplantation 49.22
Nikolai Semyonov1
Red House 48.74
Nikolai Semyonov2
BT
*** 48.41
Nikolai Semyonov2
BT
*** 47.53
Nikolai Semyonov
Rotkäppchen 46.92
Nikolai Semyonov1
BT
Leibwächter 43.71
Nikolai Semyonov
Der erste Schnee 43.20
Nikolai Semyonov2
gießt 41.78
Nikolai Semyonov1
 
 
***
Diskussion