BT
*** 117.42
Oleg Suhoveev1
BT
Zum Licht 115.68
Oleg Suhoveev
... 109.95
Oleg Suhoveev4
BT
Ruhiger Morgen 109.80
Oleg Suhoveev1
BT
*** 107.18
Oleg Suhoveev
Spring mood 100.88
Oleg Suhoveev1
BT
*** 100.79
Oleg Suhoveev3
BT
*** 97.98
Oleg Suhoveev1
BT
... 93.47
Oleg Suhoveev
BT
bunte Gras 92.15
Oleg Suhoveev3
*** 89.68
Oleg Suhoveev
schlechtes Wetter 87.25
Oleg Suhoveev3
BT
Frühlingsabend 85.40
Oleg Suhoveev
*** 84.84
Oleg Suhoveev1
... 82.99
Oleg Suhoveev4
... 82.47
Oleg Suhoveev3
Goldene Morgen 80.49
Oleg Suhoveev3
... 79.48
Oleg Suhoveev2
*** 78.86
Oleg Suhoveev1
... 77.92
Oleg Suhoveev1
... 76.07
Oleg Suhoveev2
BT
Nebel über dem Fluss 75.88
Oleg Suhoveev
... 75.68
Oleg Suhoveev
*** 72.27
Oleg Suhoveev
BT
..... 71.95
Oleg Suhoveev1
*** 70.18
Oleg Suhoveev1
*** 69.04
Oleg Suhoveev1
*** 68.83
Oleg Suhoveev1
*** 68.04
Oleg Suhoveev
*** 67.18
Oleg Suhoveev1
### 67.02
Oleg Suhoveev1
Anfang Mai 66.57
Oleg Suhoveev2
Winter-Skizzen 66.41
Oleg Suhoveev
Eines Morgens 66.07
Oleg Suhoveev
*** 64.76
Oleg Suhoveev
*** 64.71
Oleg Suhoveev3
 
 
***
Diskussion