BT
*** 146.74
Mikulskaya Iryna1
BT
Wolken 113.89
Mikulskaya Iryna1
BT
*** 104.25
Mikulskaya Iryna4
BT
*** 91.89
Mikulskaya Iryna
BT
*** 90.22
Mikulskaya Iryna1
BT
Erste Schritte 89.51
Mikulskaya Iryna2
BT
Best friend 87.95
Mikulskaya Iryna
BT
*** 87.87
Mikulskaya Iryna3
BT
*** 86.35
Mikulskaya Iryna1
BT
Reizker 86.11
Mikulskaya Iryna2
BT
*** 82.18
Mikulskaya Iryna2
BT
*** 77.92
Mikulskaya Iryna
BT
Der Geruch von Sommer 77.85
Mikulskaya Iryna
BT
*** 77.55
Mikulskaya Iryna
BT
Verstecken spielen 77.39
Mikulskaya Iryna1
BT
*** 77.31
Mikulskaya Iryna3
BT
*** 77.14
Mikulskaya Iryna
BT
Sleeping Beauty 74.83
Mikulskaya Iryna1
BT
*** 72.64
Mikulskaya Iryna
BT
*** 66.74
Mikulskaya Iryna
BT
*** 65.63
Mikulskaya Iryna
BT
*** 49.52
Mikulskaya Iryna
Ksenia 47.12
Mikulskaya Iryna
BT
*** 45.67
Mikulskaya Iryna1
BT
*** 44.17
Mikulskaya Iryna
BT
Vater Tochter 42.42
Mikulskaya Iryna
BT
*** 41.97
Mikulskaya Iryna1
Welt 30.54
Mikulskaya Iryna
 
 
***
Diskussion