Der Winter kam 20.49
Pavel Ryzhenkov
*** 27.43
Pavel Ryzhenkov
Morgen in der Stadt 15.56
Pavel Ryzhenkov
*** 21.06
Pavel Ryzhenkov
*** 24.14
Pavel Ryzhenkov
*** 62.11
Pavel Ryzhenkov
*** 20.51
Pavel Ryzhenkov
BW 16.50
Pavel Ryzhenkov
Vika 21.51
Pavel Ryzhenkov
*** 19.46
Pavel Ryzhenkov
*** 33.85
Pavel Ryzhenkov
Girls 35.04
Pavel Ryzhenkov
Olya 33.20
Pavel Ryzhenkov
*** 23.01
Pavel Ryzhenkov
*** 27.43
Pavel Ryzhenkov
*** 36.34
Pavel Ryzhenkov
*** 34.58
Pavel Ryzhenkov
Helena 36.98
Pavel Ryzhenkov
Mailand 17.85
Pavel Ryzhenkov
*** 32.39
Pavel Ryzhenkov
*** 27.80
Pavel Ryzhenkov
*** 38.17
Pavel Ryzhenkov
*** 39.65
Pavel Ryzhenkov
*** 15.82
Pavel Ryzhenkov
*** 22.81
Pavel Ryzhenkov
Girls 34.97
Pavel Ryzhenkov
*** 14.08
Pavel Ryzhenkov
*** 24.09
Pavel Ryzhenkov
BW 15.50
Pavel Ryzhenkov
*** 11.53
Pavel Ryzhenkov
*** 19.98
Pavel Ryzhenkov
Vika 19.76
Pavel Ryzhenkov
*** 21.37
Pavel Ryzhenkov
*** 22.34
Pavel Ryzhenkov
*** 19.56
Pavel Ryzhenkov
Olga 30.13
Pavel Ryzhenkov
 
 
***