Fotoblog
#1 Photo Blog on PhotoCentra
Wladimir Sychev - Sovetishe Fotografie
Fotoblog 30.05.2014 08:27
03820+9


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Ilya Kabakov


Sochi, 1966


Leonid Sokov & Sergey Essayan


Vladimir Yakovlev


Anatoly Zverev


Leonid Gubanov


Yuri Gerasimov


Suzdal, 1974


Moscow, USSR, 1972-1979


Venedikt Erofeev


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Tbilisi, 1976


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Oscar Rabin (right) with his wife Valentina Kropivnitskaya in Paris metro, Paris, 2006


Baikonur, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Alexey Anikeenok


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Moscow, USSR, 1972-1979


Alexander Vasiliev

Fotoblog 30.05.2014 08:27
03820+9

Diskussion

Noch keine Anmerkung zu diesem Blogeintrag
 
 
***